Låna upp till 20 000 kr och bestäm själv din månadskostnad, från 49 kr amortering per månad


Ansök idag

Så här fungerar vår kreditgivning och verksamhet

Ta del av en detaljerad beskrivning om hur vår kreditgivning fungerar och vad som avgör om ett lån kan beviljas. Du får även inblick i vår verksamhet och se vad som gör oss unika.


Exempel på olika lånesummor och kostnader:

LånesummaProduktFast årsräntaEffektiv räntaKostnad 30 dagarTotalt belopp att återbetala
3 000 krMiniKonto150,0%302,30%369 kr3 369 kr
9 000 krBaskontot101,25%160,66%748 kr9 748 kr
15 000 krBaskontot78,75%112,11%970 kr15 970 kr

Samtliga räntor är avdragsgilla. Inga uppläggningsavgifter eller andra avgifter tillkommer.

Kostnaden förutsätter att hela lånesumman betalas tillbaka efter en månad. Ränteexemplet räknar på en månad med 30 dagar. Månader med andra antal dagar får lite annorlunda kostnad.

Flera prisexempel

Att tänka på innan du ansöker om ett lån

Om du, redan innan du ansöker om ett lån, vet att du inte kommer kunna betala tillbaka lånet ska du inte låna alls. Innan du bestämmer dig för att ansöka om ett lån är det viktigt att du undersöker vilka ekonomiska förutsättningar du har, dels för att veta hur mycket du kan och behöver låna och dels för att veta vad lånet kommer att kosta dig. På Konsumentverkets hemsida finns en budgetkalkylator som du kan ta hjälp av, för att beräkna hur återbetalningen av ett lån kommer att påverka din ekonomi.


Svårt att betala tillbaka?

Du kan alltid kontakta oss så försöker vi se vad vi gemensamt kan göra för att lösa situationen. Du kan även vända dig till skuld- och budgetrådgivningen som finns i din kommun för att få råd och stöd.Allmänna villkor

(version: 2017-11-01)

 1. Parter

  Parter till avtalet är långivaren Swedish Credit Group AB och låntagaren.

 2. Ingående av avtal

  Låntagaren accepterar genom sin underskrift, i elektronisk form, låneavtalet i samtliga dess delar såsom anges i allmänna villkor och det specifika låneavtalet till aktuell kredit. Avvikelse från dessa villkor kan endast ske genom skriftligt avtal mellan låntagaren och långivaren. Låntagaren accepterar genom sin underskrift i elektronisk form att Swedish Credit Group inhämtar en kreditupplysning från Bisnode.

 3. Lån/Kredit

  Swedish Credit Group AB innehar fyra lånesidor, Kortlån.se, Extrakredit.se, Kreditkontot.se och Nollränta.se. Dessa sidor hanteras gemensamt, vilket innebär låntagarens lånegräns är gemensam för dessa sidor.

  Efter ansökan och kreditprövning kan låntagaren beviljas lån/kredit. Långivaren betalar ut lånet till låntagarens bankkonto såsom det är angivet i ansökan om lån/kredit.

 4. Ränta, kostnader och betalningsvillkor

  Ränta löper från och med utbetalningsdagen till och med förfallodagen. Räntan är angiven i låneavtalet. Lånet skall återbetalas på det sätt och på den dag som är angivet i låneavtalet. Ränta kapitaliseras en gång per månad. Vid återbetalning äger långivaren rätt att avräkna samtliga förfallna avgifter, räntor och kostnader som låntagaren har till långivaren innan avräkning sker på kapitalskulden. Långivaren har rätt till att ändra räntan med anledning av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra förändringar i kostnadsläget.

 5. Dröjsmålsränta, påminnelse- och inkassoavgifter samt Kronofogdemyndigheten

  Om återbetalning inte sker på förfallodag i enlighet med låneavtalet utgår dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet, inklusive alla avgifter, kostnader, processkostnader, räntor och kapitalbelopp med 3 procent per månad utöver avtalad ränta till dess att full betalning har skett. Långivaren har rätt att ta ut påminnelseavgift enligt avtal med 60 kr per påminnelse. Inkassoavgift uppgår till 180 kr per inkassokrav. Påminnelse och inkassokrav utgår vid varje utebliven betalning i enlighet med låneavtalet. För de fall att rättsliga åtgärder måste vidtas tillkommer ytterligare kostnader i enlighet med lag hos både dömande och verkställande myndighet. Om ett ärende skickas till Kronofogdemyndigheten tillkommer en processkostnad på 380 kr samt 300 kr i ansökningsavgift från Kronofogdemyndigheten.

 6. Uppsägning och förtida återbetalning

  Ömsesidig uppsägningstid är fyra veckor. Efter uppsägning gäller långivarens villkor så länge som skuld till någon del kvarstår. Långivaren har rätt att säga upp lånet i enlighet med 33 – 36 §§ konsumentkreditlagen (2010:1846) för återbetalning.

 7. Förtidslösen och ångerrätt

  Låntagaren har rätt att återbetala lånet före den avtalade förfallodagen. Långivaren har rätt till avgifter, kostnader och upplupen ränta även vid förtida återbetalning fram till och med den dag då återbetalningen är långivaren tillhanda.

  Låntagaren har ångerrätt avseende det ingångna låneavtalet. I det fall att låntagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda avtalet ska detta meddelas långivaren inom 14 dagar från dagen då låntagaren mottar låneavtalet. När låntagaren undertecknar låneansökan via e-legitimation får låntagaren till sin e-postadress de avtal som gäller för undertecknat lån, därvid påbörjas 14-dagars ångerrätt. Låntagaren skall omgående och senast inom 30 dagar återbetala kapitalbelopp och upplupen ränta till långivaren.

 8. Överlåtelse av lån/kredit

  Låntagaren har inte rätt att överlåta hela eller delar av krediten utan skriftligt medgivande från långivaren. Långivaren har rätt att överlåta eller pantsätta fordran med anledning av lån eller kredit till annan.

 9. Ändrade förhållanden

  Låntagaren är skyldig att omgående underrätta långivaren om ändrade förhållanden avseende kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer, e-post eller andra väsentliga förändringar av förutsättningar för lånets beviljande.

 10. Meddelanden

  Meddelanden som långivaren sänder till låntagaren genom brev till den adress som låntagaren har uppgivit vid ansökan om lån eller folkbokföringsadress anses ha kommit låntagaren tillhanda sju dagar efter avsändandet. Meddelande som är avsänt från långivaren till låntagaren per e-post eller mobiltelefon som är angivet vid ansökan om lån anses vara låntagaren tillhanda sju dagar efter avsändandet.

 11. Behandling av personuppgifter

  Långivaren är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204).

  Långivaren inhämtar och behandlar personuppgifter elektroniskt. Syftet med inhämtande och behandling av personuppgifter är:

  - att samla in och kontrollera personuppgifter innan ett avtal ingås för att uppnå kundkännedom, kunna genomföra en kreditprövning samt administrera och upprätthålla kundförhållandet.

  - upptäcka kriminell aktivitet såsom bedrägerier, penningtvätt och finansiering av terrorism.

  - kunna lämna uppgifter till myndigheter, såsom exempelvis Skatteverket, Kronofogden, domstolar och Polisen.

  - för marknadsföringsändamål från Swedish Credit Group AB och bolagets samarbetspartners.

  Uppgifter som samlas in är exempelvis information som lämnas vid kreditansökan såsom namn, personnummer, adress, e-post, mobilnummer, anställningsform, uppgifter om Låntagarens inkomster respektive utgifter, kontouppgifter samt uppgifter som inhämtas via en kreditupplysning (f.n. används Bisnode).

  Vid användning av Swedish Credit Group AB:s webbsidor inhämtas information såsom användarens IP-adress och teknisk information om den utrustning som används.

  Personuppgifterna får lämnas vidare till myndigheter och till bolag som samarbetar med Långivaren i enlighet med de syften som angetts ovan.

  Långivaren har rätt att spela in och på annat sätt dokumentera kommunikationen som sker mellan Låntagaren och Långivaren.

  Långivaren Swedish Credit Group AB innehar webbsidorna Kortlån.se, Extrakredit.se, Kreditkontot.se samt Nollränta.se (ej aktivt för utlåning). Inhämtade personuppgifter registreras och delas av dessa webbsidor.

  Vid Låneansökan och vid var tid som Långivaren finner det nödvändigt, kommer de lämnade uppgifterna kontrolleras mot sanktionslistor samt listor med personer i politiskt utsatt ställning, i enlighet med vad som följer av lagstiftning och myndighetsbeslut.

  Långivaren har rätt att komplettera personuppgifter genom att inhämta ytterligare information från privata eller offentliga register.

  Låntagaren har rätt att, en gång per kalenderår, kostnadsfritt begära ut information om de personuppgifter som Långivaren har registrerat avseende Låntagaren. Om personuppgifterna är felaktiga har Låntagaren rätt att begära rättelse, radering eller blockering. Begäran om information, rättelse, radering eller blockering ska lämnas skriftligen till nedanstående adress:

  Swedish Credit Group AB
  Att. Personuppgiftsansvarig
  Box 396
  541 28 Skövde


  Genom att låntagaren registrerar sig på någon av Swedish Credit Group AB:s webbsidor, Kortlån.se, Extrakredit.se eller Kreditkontot.se så samtycker låntagaren till att dennes personuppgifter får inhämtas och behandlas i enlighet med denna punkt.

 12. Blockering

  Som kund kan du begära att bli blockerad från att kunna ta lån hos Swedish Credit Group AB. Blockeringen gäller på samtliga Swedish Credit Group AB:s lånesidor, Kortlån.se, Extrakredit.se och Kreditkontot.se i tre år och kan under denna tid inte hävas.

 13. Ansvarsbegränsning

  Långivaren ansvarar inte i något fall för indirekt eller direkt skada som åsamkats låntagaren med anledning av att ansökan om lån/kredit har gjorts eller beviljats.

 14. Klagomål och tvister

  Klagomål och tvister Klagomål sker genom skriftligt meddelande till långivarens klagomålsansvarige.

  Swedish Credit Group AB
  Att. Klagomålsansvarig
  Box 396
  541 28 Skövde


  Vi eftersträvar att besvara klagomål skyndsamt, och målet är att ärenden gällande klagomål ska besvaras inom 14 dagar. Om handläggningen av ärendet tar längre tid kommer låntagaren att informeras om detta. Som konsument kan låntagaren även vända sig till Kommunala konsumentvägledningen, Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller till Allmänna reklamationsnämnden. Vid tvist kan Låntagaren även vända sig till domstol för att få ärendet prövat. Tvisten ska avgöras i svensk domstol genom tillämpning av svensk lag.

 15. Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Swedish Credit Group AB är skyldiga att följa de regelverk som finns för att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism. Vid misstanke om att utlånade pengar används för penningtvätt eller för att finansiera terrorism kommer rapportering till Finanspolisen att ske. Sådan rapportering får enligt lag ej meddelas låntagaren.


Upplysningar: Det erinras särskilt att ränta och avgifter kapitaliseras månadsvis.