Låna upp till 20 000 kr och bestäm själv din månadskostnad, från 49 kr amortering per månad


Så här fungerar vår kreditgivning och verksamhet

Ta del av en detaljerad beskrivning om hur vår kreditgivning fungerar och vad som avgör om ett lån kan beviljas. Du får även inblick i vår verksamhet och se vad som gör oss unika.
Exempel på olika lånesummor och kostnader:

LånesummaProduktÅrsräntaEffektiv räntaKostnad 30 dagar
3,000 krMiniKonto150%302%369 kr
9,000 krBaskontot101%160%748 kr
15,000 krBaskontot78%112%970 kr

Samtliga räntor är avdragsgilla! Inga extra avgifter!

Kostnaden förutsätter att hela lånesumman betalas tillbaka efter en månad. Ränteexemplet räknar på en månad med 30 dagar. Månader med andra antal dagar får lite annorlunda kostnad.

Flera prisexempel

Allmänna villkor

(version: 2016-02-23)

 1. Parter

  Parter till avtalet är långivaren Grandvik AB och låntagaren.

 2. Ingående av avtal

  Låntagaren accepterar genom firmatecknarens underskrift, i elektronisk form, låneavtalet i samtliga dess delar såsom anges i allmänna villkor och det specifika låneavtalet till aktuell kredit. Avvikelse från dessa villkor kan endast ske genom skriftligt avtal mellan låntagaren och långivaren.

 3. Lån/Kredit

  Efter ansökan och kreditprövning kan låntagaren beviljas lån/ kredit. Långivaren betalar ut lånet till låntagarens bankkonto såsom det är angivet i ansökan om lån/kredit.

 4. Ränta, kostnader och betalningsvillkor

  Ränta löper från och med utbetalningsdagen till och med förfallodagen. Räntan är angiven i låneavtalet. Lånet skall återbetalas på det sätt och på den dag som är angivet i låneavtalet. Ränta kapitaliseras en gång per månad. Vid återbetalning äger långivaren rätt att avräkna samtliga förfallna avgifter, räntor och kostnader som låntagaren har till långivaren innan avräkning sker på kapitalskulden. Långivaren har rätt till att ändra räntan med anledning av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra förändringar i kostnadsläget.

 5. Dröjsmålsränta, påminnelse- och inkassoavgifter samt Kronfogdemyndigheten

  Om återbetalning inte sker på förfallodag i enlighet med låneavtalet utgår dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet, inklusive alla avgifter, kostnader, processkostnader, räntor och kapitalbelopp med 3 procent per månad utöver avtalad ränta till dess att full betalning har skett. Långivaren har rätt att ta ut påminnelseavgift enligt avtal med 60 kr per påminnelse. Inkassoavgift uppgår till 180 kr per inkassokrav. Påminnelse och inkassokrav utgår vid varje utebliven betalning i enlighet med låneavtalet. För de fall att rättsliga åtgärder måste vidtas tillkommer ytterligare kostnader i enlighet med lag hos både dömande och verkställande myndighet. Om ett ärende skickas till Kronofogdemyndigheten tillkommer en processkostnad på 380 kr samt 300 kr i ansökningsavgift från Kronofogdemyndigheten.

 6. Uppsägning och förtida återbetalning

  Ömsesidig uppsägningstid är fyra veckor. Efter uppsägning gäller långivarens villkor så länge som skuld till någon del kvarstår. Långivaren har rätt att säga upp lånet i enlighet med 33 – 36 §§ konsumentkreditlagen (2010:1846) för återbetalning.

 7. Förtidslösen och ångerrätt

  Låntagaren har rätt att återbetala lånet före den avtalade förfallodagen. Långivaren har rätt till avgifter, kostnader och upplupen ränta även vid förtida återbetalning fram till och med den dag då återbetalningen är långivaren tillhanda.

  Låntagaren har ångerrätt avseende det ingångna låneavtalet. I det fall att låntagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda avtalet ska detta meddelas långivaren skriftligen inom 14 dagar från dagen då låntagaren mottar låneavtalet. När låntagaren undertecknar låneansökan via e-legitimation får låntagaren till sin e-postadress de avtal som gäller för undertecknat lån, därvid påbörjas 14-dagars ångerrätt. Låntagaren skall omgående och senast inom 30 dagar återbetala kapitalbelopp och upplupen ränta till långivaren.

 8. Överlåtelse av lån/kredit

  Låntagaren har inte rätt att överlåta hela eller delar av krediten utan skriftligt medgivande från långivaren. Långivaren har rätt att överlåta eller pantsätta fordran med anledning av lån eller kredit till annan.

 9. Ändrade förhållanden

  Låntagaren är skyldig att omgående underrätta långivaren om ändrade förhållanden avseende kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer, e-post eller andra väsentliga förändringar av förutsättningar för lånets beviljande. Låntagaren är även skyldig att meddela långivaren om det sker förändring i ägarförhållandet i bolaget, eller om en betydande person avslutar sin anställning hos företaget.

 10. Meddelanden

  Meddelanden som långivaren sänder till låntagaren genom brev till den adress som låntagaren har uppgivit vid ansökan om lån eller folkbokföringsadress anses ha kommit låntagaren tillhanda sju dagar efter avsändandet. Meddelande som är avsänt från långivaren till låntagaren per e-post eller mobiltelefon som är angivet vid ansökan om lån anses vara låntagaren tillhanda sju dagar efter avsändandet.

 11. Behandling av personuppgifter

  Långivaren är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204). Långivaren behandlar personuppgifter elektroniskt för att administrera kundförhållandet, för att fullgöra föreskrivna skyldigheter avseende kundidentifiering enligt gällande lagstiftning om penningtvätt och terrorismfinansiering, för att lämna uppgifter till myndigheter och för marknadsföringsändamål.

  Personuppgifterna får lämnas vidare till bolag som samarbetar med långivaren för ändamål som anges ovan.

  Långivaren har rätt att dokumentera all kommunikation med långivaren.

  Låntagaren samtycker till att hans personuppgifter får behandlas i enlighet med denna punkt genom att acceptera låneavtalet.

 12. Ansvarsbegränsning

  Långivaren ansvarar inte i något fall för indirekt eller direkt skada som åsamkats låntagaren med anledning av att ansökan om lån/kredit har gjorts eller beviljats.

 13. Klagomål och tvister

  Klagomål sker genom skriftligt meddelande till långivarens klagomålsansvarige, info@grandvik.com. Vid tvist kan Låntagaren även vända sig till domstol för att få ärendet prövat. Tvisten ska avgöras i svensk domstol genom tillämpning av svensk lag.

 14. Penningtvätt

  Grandvik AB är skyldiga att följa de regelverk som finns för att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism. Till följd av detta kan Grandvik AB komma att begära in information utöver den som anges vid låneansökan. Vid misstanke om att utlånade pengar används för penningtvätt eller för att finansiera terrorism kommer rapportering till Finanspolisen att ske.


Upplysningar: Det erinras särskilt att ränta och avgifter kapitaliseras månadsvis.